Het advocatenkantoor

De fundamenten van het advocatenkantoor Joris, Vercruyssen & Joris werden in 1960 door meester Fernand Joris gelegd toen hij zich als advocaat in Wijnegem vestigde. Hij was aanvankelijk vooral actief in het faillissement-, handels- en verzekeringsrecht. Later zou het zwaartepunt van zijn activiteiten verschuiven naar dit van (algemeen) voorlopig bewindvoerder. De gestage groei van de praktijk en het wijzigende juridische landschap leidden in 2000 tot de oprichting van het advocatenkantoor Joris, Vercruyssen & Joris CV met als stichtende vennoten, mr. Erwin Joris, mr. Kristien Vercruyssen en mr. Wilfried Joris. De missie van het kantoor is te streven naar een persoonlijke en kwaliteitsvolle dienstverlening voor eenieder die op haar advocaten en medewerkers beroep doet.

Verzekeringsrecht, verbintenissenrecht, aannemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, handelsrecht, verkeersrecht, collectieve schuldenregeling, familierecht en bewindvoering behoren tot de voorkeurmateries.

Advocaten

 

Kristien Vercruyssen

Kristien Vercruyssen behaalde in 1983 haar licentiaatsdiploma in de rechten aan de KU Leuven. Sedertdien is zij als advocaat ingeschreven aan de Antwerpse balie en werd zij in 2000 vennoot van het advocatenkantoor Joris, Vercruyssen & Joris.

Haar voorkeurmateries zijn verzekeringsrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht en lichamelijke schade.

Erwin Joris

Erwin Joris behaalde in 1985 zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Sedertdien is hij als advocaat ingeschreven aan de Antwerpse balie en werd hij in 2000 vennoot van het advocatenkantoor Joris, Vercruyssen & Joris.

Zijn voorkeurmateries zijn verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, aannemingsrecht, financieel recht, handelsrecht, verbintenissenrecht, incasso en bewindvoering.

Wilfried Joris

Wilfried Joris behaalde in 1994 zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Sedertdien is hij als advocaat ingeschreven aan de Antwerpse balie en werd hij in 2000 vennoot van het advocatenkantoor Joris, Vercruyssen & Joris.

Zijn voorkeurmateries zijn vennootschaps- en insolventierecht, ondernemingsrecht, aannemingsrecht, huurrecht, handelsrecht en bewindvoering.

Xenia Van Der Auwera

Xenia Van Der Auwera behaalde in 1998 haar licentiaatsdiploma in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 1999 bekwaamde zij zich verder in het fiscaal recht en in 2000 in het zee- en binnenscheepvaartrecht. Zij is sedert 2000 als advocaat ingeschreven aan de Antwerpse balie en verbonden aan het advocatenkantoor Joris, Vercruyssen & Joris.

Haar voorkeurmateries zijn collectieve schuldenregeling, nalatenschappen, huurrecht, familierecht en incasso.

Véronique Cohen

Véronique Cohen behaalde in 2000 haar licentiaatsdiploma in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij is sedert 2000 als advocaat ingeschreven aan de Antwerpse balie en sinds 2003 verbonden aan het advocatenkantoor Joris, Vercruyssen & Joris.

Haar voorkeurmateries zijn verkeersrecht en sociale zekerheidsrecht.

Sara Meeus

Sara Meeus behaalde in 2020 haar masterdiploma in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij is sedert 2020 als advocaat ingeschreven aan de Antwerpse balie en verbonden aan het advocatenkantoor Joris, Vercruyssen & Joris.

Informatie overeenkomstig de Dienstenwet

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Kristien Vercruyssen, advocaat ingeschreven aan de balie te Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 en is per e-mail te bereiken via kv@jvjadvocaten.be. Meester K. Vercruyssen oefent haar beroep uit als vennoot/medewerker van de bv Joris & Vercruyssen Advocaten, met zetel gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 en met ondernemingsnummer BE 0468.765.465.

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Erwin Joris, advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 en is per e-mail te bereiken via ej@jvjadvocaten.be. Meester E. Joris oefent zijn beroep uit als vennoot/medewerker van de bv Joris & Vercruyssen Advocaten, met zetel gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 en met ondernemingsnummer BE 0468.765.465.

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Wilfried Joris, advocaat ingeschreven aan de balie te Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 en is per e-mail te bereiken via wj@jvjadvocaten.be. Meester W. Joris oefent zijn beroep uit als vennoot/medewerker van de bv Pines, met zetel gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 en met ondernemingsnummer BE 0468.764.673.

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Xenia Van Der Auwera, advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 en is per e-mail te bereiken via xvda@jvjadvocaten.be. Meester X. Van Der Auwera oefent haar beroep uit in persoonlijke naam met ondernemingsnummer BE 0812.452.796.

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Véronique Cohen, advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 en is per e-mail te bereiken via vc@jvjadvocaten.be. Meester V. Cohen oefent haar beroep uit in persoonlijke naam met ondernemingsnummer BE 0812.419.045.

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Sara Meeus, advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van uw advocaat is gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplein 22 en is per e-mail te bereiken via sm@jvjadvocaten.be. Meester S. Meeus oefent haar beroep uit in persoonlijke naam met ondernemingsnummer BE 0756.958.603

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij uw advocaat terecht voor juridische adviesverlening, bijstand en vertegenwoordiging in geschillen voor de rechtbanken. De erelonen en kosten van de dienstverlening worden bij voorkeur bij aanvang van de dienstverlening vastgelegd. Richtinggevende tarieven vindt u terug op deze website. Op uw verzoek verstrekt uw advocaat informatie over zijn/haar ereloon of de berekeningswijze. Uw advocaat is aan geen andere gedragscodes onderworpen dan deze van de Orde van Vlaamse Balies of zijn lokale balie. De algemene voorwaarden en bepalingen die uw advocaat of zijn kantoor zijn samengevat op deze website en worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst die u met uw advocaat sluit is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd, behoudens een mogelijke andersluidende dwingende wettelijke regeling.

Uw advocaat en de cliënt kunnen op elk tijdstip een einde stellen aan de overeenkomst, zonder dat dit aanleiding geeft tot een schadevergoeding. De reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten dienen uiteraard nog wel te worden vergoed door de cliënt. Bij de beëindiging van de overeenkomst bezorgt uw advocaat het dossier en/of eventuele originele stukken op eerste verzoek terug aan de cliënt. Na beëindiging van de opdracht archiveert uw advocaat het dossier en bewaart het vervolgens voor een periode van vijf jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt het dossier zonder verdere verwittiging vernietigd.

Uw advocaat en zijn aansprakelijkheid

De verzekering beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat biedt thans een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot de door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar verzekerde bedragen en waarvoor door de verzekeringsmaatschappij dekking wordt verleend, wat door de cliënt wordt aanvaard. Een afschrift van de polis wordt op eerste verzoek aan de cliënt overgemaakt. Indien de cliënt wenst dat zijn advocaat een aanvullende verzekering met hogere dekking afsluit dienen de advocaat en de cliënt ter zake vooraf een geschreven overeenkomst af te sluiten, waarbij de premie principieel ten laste van de cliënt zal vallen.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u uw advocaat bereiken per gewone post op het adres Marktplein 22 te 2110 Wijnegem, per fax op het nummer 03/355 50 49, per e-mail op het adres ej@jvjadvocaten.be, per telefoon op het nummer 03/355 50 30.

Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen buiten de rechtbank. Een cliënt die ontevreden is over de diensten van zijn advocaat, kan bij de ombudsdienst een klacht neerleggen. Surf naar http://oca.ligeca.be/ voor meer info.

Identificatie & Privacy

IDENTIFICATIEPLICHT

Uw advocaat is op grond van een wettelijk opgelegde identificatieplicht ertoe gehouden de identiteit van de cliënt te controleren. Eveneens van toepassing op de advocatuur is het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving. Advocaten dienen in het kader van dit preventieve luik bepaalde transacties te melden en administratieve verplichtingen te vervullen die leidt tot de melding van deze transacties aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. De cliënt wordt er hierbij uitdrukkelijk op gewezen dat het de advocaat verboden is om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek wordt gevoerd.

INFORMATIE INZAKE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS (AVG/GDPR)

Organisatie : Joris, Vercruyssen & Joris CV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals verder weergegeven in deze privacyverklaring.

Veiligheid: De persoonsgegevens die ons met het oog op de uitvoering van onze opdracht worden verstrekt worden opgeslagen op de beveiligde server van Joris, Vercruyssen & Joris CV of op de beveiligde servers van een derde partij. Van onze data wordt zowel een interne als externe back-up bijgehouden.

Doeleinde: Wij verzamelen noch gebruiken andere persoonlijke informatie dan deze die ons door de wet wordt opgelegd en/of die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht. Deze informatie wordt ook uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de aan ons verleende opdracht. Uw gegevens worden enkel intern en niet met derden gedeeld, tenzij opgelegd door de wet of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht of voor de bewaking en beveiliging van de integriteit van onze databank.

Persoonsgegevens: De verwerkte persoonsgegevens zijn uw voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, geslacht, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mailadres, KBO- en BTW-nummer, nationaliteit, beroep of functie, taalkeuze, bankrekeningnummer. In het kader van de uitvoering van opdrachten als bewindvoerder kunnen ook andere relevante gegevens m.b.t. de beschermde persoon worden geregistreerd.

Duur: Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld, daarbij wel rekening houdend met deontologische verplichtingen en eventuele dwingende wettelijke bepalingen, bv. inzake het voorkomen van belangenconflicten.

Inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze desgevallend te corrigeren of te doen verwijderen. Verder hebt u het recht om de door u verleende toestemming voor het gebruik van deze gegevens in te trekken of om deze gegevens te doen overdragen naar een door u aangewezen derde partij. Een verzoek ter zake dient u middels een getekende brief te richten aan Joris, Vercruyssen & Joris CV, Marktplein 22 te 2110 Wijnegem, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen in overeenstemming met de bepalingen van de artikels 12.3 en 13 AVR hierop gepast reageren en dit binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen.

Erelonen & kosten

ONZE FACTUREN ZIJN SAMENGESTELD UIT ERELONEN, KOSTEN EN BTW.

Het ereloon is de vergoeding die door de advocaat wordt aangerekend voor zijn intellectuele dienstverlening. Dit ereloon wordt meestal berekend aan een uurtarief. In sommige dossiers kan het ereloon berekend worden op basis van een waardentarief, d.w.z. een percentage van de in het geding zijnde bedragen. Tenslotte kan uitzonderlijk worden gewerkt met een forfaitair ereloontarief. Naast het ereloon worden eveneens kantoorkosten aangerekend. Deze kosten hebben betrekking op algemene kosten eigen aan het bedrijf en worden omgeslagen over het aantal pagina’s (briefwisseling, e-mails en procedurestukken) die in het dossier werden aangemaakt.

Naast het ereloon en de kantoorkosten staat de cliënt in voor de betaling van de gerechtskosten. Deze gerechtskosten omvatten onder meer de kosten die worden aangerekend bij het inleiden van een procedure (rolrechten en griffierechten) en verder ook de kosten voor de betekening van dagvaardingen of vonnissen door gerechtsdeurwaarders.
Onze deontologische code verplicht ons om op geregelde tijdstippen en in functie van de geleverde en nog te voorziene prestaties alsook van de gemaakte kosten een provisionele, tussentijdse factuur aan de cliënt aan te bieden. Bij de slotfactuur informeren wij u op gedetailleerde wijze omtrent de aangerekende erelonen en kosten.
Indien u voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo), zullen onze prestaties geheel of ten dele vergoed worden door de overheid.

Joris, Vercruyssen & Joris

Het kantoor is doorlopend bereikbaar van:
maandag tot vrijdag van 8.30 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 18 u

Marktplein 22, 2110 Wijnegem
> parkeerplaats op het marktplein
T +32 3 355 50 30
F +32 3 355 50 49

joris, vercruyssen en joris

Joris, Vercruyssen & Joris C.V.
Marktplein 22, 2110 Wijnegem – België • t +32 3 355 50 30 • f +32 3 355 50 49
btw be 0473 677 229 • rpr antwerpen • iban be05 6451 4304 0275 • bic JVBABE22 • rekening derden BE 39 6300 6518 0019

Copyright © 2020 Joris, Vercruyssen & Joris | Legal information |  Design by Escape nv