WETTELIJKE INFORMATIE

Informatie verstrekt in het kader van Artikel 7 van de Belgische Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

Joris Vercruyssen & Joris is een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), met maatschappelijke zetel te:
2110 Wijnegem
Marktplein 22

Ondernemingsnummer 0473 677 229 / RPR Antwerpen

 

IDENTIFICATIEPLICHT

Sinds 2 februari 2004 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Vooreerst zijn onze advocaten ertoe gehouden onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten – natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet door meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

joris, vercruyssen en joris

Joris, Vercruyssen & Joris C.V.B.A.
Marktplein 22, 2110 Wijnegem – België • t +32 3 355 50 30 • f +32 3 355 50 49 • info@jvjadvocaten.be
btw be 0473 677 229 • rpr antwerpen • iban be05 6451 4304 0275 • bic ABCDEGH • rekening derden BE 39 6300 6518 0019

Copyright © 2017 Joris, Vercruyssen & Joris | Legal information |  Design by Escape nv